دگاز با وكيوم و فشار اکسیژن و درجه دگاز

آيا دگاز با وكيوم بايد انجام شود ؟
بله . در آلياژهاي فاقد بريلييوم بهتر است اكسيداسيون تحت خلا با وكيوم صورت گيرد.


فشار اكسيژن مناسب براي دگاز چند است ؟
فشار اكسيژن در ذوب آلياژهاي فاقد بريليوم بين ٢ تا ٣ بار است و از اين ميزان نبايد افزايش يابد .


Low Temp و High Temp دگاز چنددرجه و در چه زماني است ؟
معمولا دماي شروع دگاز را با دماي شروع پخت پودر هماهنگ مي كنند تا موقع شروع كار اتلاف وقت صورت نگيرد و دماي نهايي ٩٥٠تا ٩٨٠ بسته به كيفيت دماي كوره ٣ الي ٥ دقيقه زمان نگهداري در دماي نهايي مي باشد.